tikras

tikras
tìkras, -à adj. (4) K, Š, Rtr, , NdŽ, , DrskŽ; H, N, M, L 1. SD149, I, LL50 realus, apčiuopiamas, neapgaulingas: Užgavėnių žydelka vaiką pasiema, netìkras – kokį katiną susivynio[ja] Krt. Idant tomis žymėmis patvirtintų tiesą savo kėlimo iž numirusių, tamęjag tikramęjime kūne DP195. Sveikas būk, kūne tikriausis, iž Panos pagimdytas SGI137. | Prūdelis buvo tìkras, dar̃ užžėlęs Dg. Buvo matyti besišypsančių veidų, tačiau jie Keršiui atrodė netikri – tik pamišėlis tokiu laiku galėjo šypsotis J.Avyž.realiai esantis kas: Aš tai tìkras lietuvys, prigimtas lietuvys RdN. I paskiau užejo banditai, tikrì banditai Brs. Plikiuosna tìkrūs lietuviai Pls. Katrie jau po karo vokyčiai tikrì buvo, jau išvažiavę į Vokytiją Lc. A yr Vilniuo[je] tìkras arkivyskupas? Rt. Varšavos miestelė[je] lenkų žalniereliai, tikri bajoreliai S.Dauk. Tu dar tikrèsnis lietuvys už mane Rod. Kaip dręsat sakyti: mes esme ricerai ir tikrieji želnieriai? BBJer48,14. Tikrasis Dieve, … prašom Tave iš dugno širdies 145. Karalius tikras mūsų atejo ižgelbėt visų žmonių SPII146. Juda tu esi tikrasis, tave tavo broliai girs BB1Moz49,8. Tikiu, jog Jėzus Christus tikras Dievas, iš Tėvo pirm amžių gimęs Vln18. Tasai yr tìkrasis Dievas ir gyvata amžinoji DP260. Jei Kristus nebūtų tiekas kartų veliną nuog žmogaus pavaręs, kas galėtų tikėti Jį tikruo Dievu esant BPI297. Jeng pasirodytumbime mus pažįstančius tą santį tikruoju Dievu MT119. Kūnas mano yra tikras penukšlas, o kraujas mano yra tikras gėrimas MP136. Ką nori… priimti?… – Duono[je] tikrąjį kūną, vyne tikrąjį kraują mano mielojo Pono ir atpirktojo Jėzaus Christaus Vln82. Ėdė V. Christus, ne idant ėdesio privalytų, bet idant parodytų kėlimą iž numirusių kūno tikrojo DP195. Ir Jam atent turės visi žmones keltisi savo tikrais kūnais BPII188.autentiškas (apie pinigus, dokumentus): Žiūrėk ir man pasakyk, kuris iš tų pinigų netikras! J.Balč. Mums devė jau tikrùs popierius Žeml. | prk.: Dailėje sunku atskirti tikrą pinigą nuo netikro . Jeigu čia pavaizduojamas koks teigiamas tipas, tai jis labai retai išeina gyvas ir tikras A.Vencl.
tìkra n.: Tuomet viskas atrodė lyg ir savaime suprantama, natūralu. Dabar – netikra, dirbtina . Viskam, kas netikra, nejaučiu sentimentų, o tikro – maža .
2. SD1178, SD188,362 natūralus, grynas (ppr. su daiktavardžiais, reiškiančiais medžiagas): Jeigu turi tìkro medaus, tai su karštu pienu nuo gripo [gerk] Švnč. Tìkras medus kiek metų stoves i nesgadins Klt. Sidabras tikras SD18. Tikriausiasis auksas I. Netikras auksas arba sidabras LL251. Morozuvienė su Ragėniene tai gavo po auksinius medalius až vaikus. Ir kaip blizga, auksinis, rodė man – tìkras tìkras Rk. Marška tikrà tikrà lininė, linais apmesta Ant. Pašaras nesausas, netìkras, brudo to daug, mašalų Bsg. O dabar kad įsileidė aveles laikyt – tikrà vilna ir baisiai nesitepa Kp. Jos (šlepetės) buvo išsiuvinėtos netikraisiais perlais J.Balč.atitinkantis ką, grynas (su daiktavardžiais, reiškiančiais daiktų rūšis): Jis gavo ir tìkro kamplamino (vaistai), ir netìkro Jrb. Miškuose vaikai jau rado geltonkočių, smiltyninių, šilinių ir net tikrų baravykų sp. Jos turėjo tikrúosius karolius ant kaklo Šd. Netikríejai cukriniai runkuliai Erž. Čia tos tìkrosios krekenos – gali kept blynų Jrb. Tikrų̃jų barščių [daigai] negirdėta buvo, kad nukūlėtų Krž. Tikrų̃ silkių tai daba nėra Sdb. Čia netikrasaĩ karklas – luš, karbų nepripinsi Mžš. Čianai šunmėtė, yra tikrà mėta darželio Sdb. Paparčių tikrųjų šaknis suvirinus su vandeniu geria nuo išgąsčių LMD(Sln). Čia jau, matyti, tikrõsėms rauplėms ana sirgo Ms. Vaisiai, kurie išauga iš mezginių, yra vadinami tikraisiais vaisiais, pavyzdžiui, vyšnių ir slyvų vaisiai bus tikrieji vaisiai . Netikrasis vaisius BTŽ468. Vidurinis, kiek storesnis odos sluoksnis vadinamas tikrąja oda (cutis) . Tikrosios kandys (Tineidae) . Tikrasis eraičinas . Tikrosios musės (Muscidae) . Tikroji ūmėdė (Russula vesca) . Tikrasis miežis LFII295. Tikroji pintis LBŽ. Marnaka tikroji F. | lingv.: Dvibalsės vienos yra tìkros, sudėtos iš dviejų balsių, kitos netìkros, sudėtos iš trumpos balsės ir iš pusbalsės Jn. Tikrieji beasmeniai veiksmažodžiai (pvz., lyti, snigti, niauktis, aušti ir pan.) sudaro beasmenius sakinius patys vieni KlbXXX(1)47. ^ Oi gėlele tikrója, kap sopėjo peteliai! GrvT60.grynas, švarus: Rašydamas pagal tikrõs sąžinės, negalėjau užtylėti Jn.grynas, be pagražinimų (sustiprinant žodžių tiesa, teisybė reikšmę): Čia ne melagystė, čia tikrà teisybė Rz. Žinai, ka teip tikrõs teisybės ne kas daug težino Vvr. Tìkrą teisybę tamsta sakai, tikrai darbas neblogas dalykas y[ra] žmoguo . Valgykiam, kol galiam, tikrà tiesa, ka nebgalėsma, i nebturėsma Lk. Tikrų̃ tikrà tiesa, sako, buvo Kpč. Iš tikros tiesos patyrė BsPI94. Kai pamatėm daba, tai žinom, kad jau tikrà teisybė, o pirma tai teip spėdavo LKT245(Lg). Patis Dievas est tikrą́ja pačia tiesa DP232. 3. turintis visus būtinus daikto, reiškinio ar ypatybės požymius; toks, koks turėtų būti: Povilas lauka armonijos, būs kaip tikrà, su balsais Trk. Neturiu tikrõs skarelės, yra kokių palelių Ktk. Kožną medelį reik keravoti, nelaužyti, kad ans galėtų į tìkrą medį užaugti Vkš. Tìkros ganyklos tai plačios buvo, miškas netoli . Tikríem daržam pasduoda sunkiai žemė Smal. Tai tikras lietuvininkas R288, 385. Par metus jis buvo par mum tìkras lietuvys (greit išmoko lietuviškai) Dgp. Aukiat, vyrai, būkiat tikri žemaičiai Krt. Tìkras (užaugęs) vaikis pradėjo gálva šaukti Pln. Iš vaiko jau tìkras piemuo Jnš. Dvidešimti dvijų metų – toks pats tìkrasis Trk. Ir mano gryčioj laksto žvyniokas, ne tikrà žvynė, ale nebemažas Slm. Dabar nėr porininkų tikrų̃ (greit skiriasi susituokę) Nmk. Kap tikrà liga, ir ižg daktaro nieko nėra Drsk. Visi visi dabar tura kelti tìkrą balių par laidotuves Tl. Ito netikrà merga (skaistybę praradusi) Tvr. Gyveno anie kaip tikrì žmonys Trš. Noriu kaip su tikru žmogu pasišnekėt Ps. Katrie bitinykai tikrì, tai turėdavo rėminių avilių Alz. Išaugo iš tų atvašų i y[ra] medžiai netikrì LKT136(Prk). Augo augo ąžuolėlis girioj tarp medelių, be šakelių, be lapelių, tikras liemenėlis TDrIV125. Po pietų, jau pietus pavalgė, ta jau tìkras darbas būs Trk. Hitlerininkai sakydavo, kad karas bus baigtas, prasidės tikràsis darbas Plšk. Tikràsis našumas PolŽ1203. Du tikrù šelmiu pagrata su manim gyvena K.Donel. Tikras piktadėja Sut. Vieną sykį du tikri prieteliai vienu keliu mašeravo Tat. Draugas, tikras draugas, tai rečiausias ir brangiausias lobis pasauly! J.Jan. Užmiršite visus piktumus ir gyvensite kaip tikri kaimynai Ašb. Mes prarandame senus draugus, o nauji netikri J.Avyž. Karmušė[je] mirsiu ir būsiu minėjamas kaip tikras kareivis StnD25. Tikras riteris atiduoda savo kalaviją tik drauge su gyvybe V.Krėv. Žmogaus atmintis išlaiko vien didybę ir tikrą grožį . Laukuose giedra ir šilta, prasidėjo tikras pavasaris A.Vencl. Dabar prasidės tìkras ruduo Ėr. Ir pats žurnalas buvo ne tikras, o šapirografu spausdintas, nedidelio formato, geležinėmis sąvaržėlėmis susegamas J.Balt. Ką gi riši netikrúoju mazgu, kaip boba Pnm. Tikrasis išsigimimas FzŽ118. Pramerkė akis Šarūnas, mato – kelia jį draugas ko tikriausias V.Krėv. Regim tatai darančius visus tikrus krikščionis BPII414. Čėse trumpame ateis tikras galas tokio negandumo PK138. Mes taipgi nepasielgiame taip, kaip tikram krikščioniui puolasi prš. Tìkrasis ir maloniausiasis mylėtojau žmonių! DK170. Tada tikrą garbę ir amžiną vardą gausit BB1Mak2,51. Idant būtumbime apdovanoti tikrą́ja išminčia ir taptumbime per Jį tikraĩsiais karaliumis DP167. Kurie čia teip verkia, tie gi bus tikromis linksmybėmis ir tame, ir aname pasaulyje palinksminti DP533. Teikis mumus duot, idant būtumbim visi tikromisiomis avelėmis DP249. Dievas mūsų tikrasis ir gerasis piemuo BPII225. Kurie yr tie, kuriump ateit, daugiausiai tikrum̃pjump piemenump, tikrumpjump aviump, V. Christus DP245. ^ Tikrà meilė keršto neturi An.labai panašus, gyvas, visiškas: Tìkras paršas (šernas), i nu galvelės, i nu lūpelių, nu kojelių, – tìkras paršas Sd. Jau ka boba prisigeria – tikrà baidyklė Erž. Gražus vabalas [bitė], kolkozas tìkras – vien motinėlė viską valdo Krč. Kai tiktai pradėjo kurtis kolūkiai, tikras pragaras buvo Sb. Pasielgė kaip tikras pusbernis . Ta esanti tikrà ragana Trk. Tìkras lepšis – nestojas an kojų, i viskas Akm. Ta mergaitė man tikrà sloga Gs. Matai, tìkras lerva, nevala, pasiuto dėti (muštis) Trk. Eik eik, durnių kumpanija, tikrì bepročiai! Trk. Tìkras kojų (labai blogas) darbas Pln. Kas sekmadienį zoologijos sode žmonių tikras skruzdėlynas . Mokėt apie mašiną – tai tikrì pinigai, o iš tų mokslų dabar nieko nėr Jrb. To Maulienė tikrà apdujėlė – kad padūko, kai man malkų atavežė Slm. Ans yr tìkras velnių venteris Kin. Jis tìkras juokų maišas Nm. Tu tikrà iširėlė Tr. Tìkras pupų pėdas – kiek paritus, tiek pastačius Pln. Malelė tai tikras komunistas buvo, bet baika žmogus buvo Rk. Aldona tai jau tikrà močios duktė Užp. Tai mano momutė mažutė, apskriti, ašen tìkras jau tėvas Rk. Esi tìkras koštuvis Pln. Tep jau sudžiūvęs žmogus, kad jau jis tikrà smertis . Tìkras peklės pagaikštis: kam tau reikėjo ten kištis (pjudyti tarp savęs kitus)? Kair. Sakau, tikra bausmė, kai vaikai tėvų neklauso P.Vaičiūn. Tas vaikas – tikras tėvo kritė (labai į jį panašus) Slnt. Tu esi tikras krosnių Jurgis, leisk ir mane pasišildyt LKKXVII199(Kin). Atvirai kalbant, ne pusdvėsis, o tikras dvėsena šitas sartis J.Balt. Iš akių tai tìkras tėvas Sb. Tikra laputė B505. Tikras kiškis iš jo B618. Tikras veršis esi (iš tavęs) B767. Samagonas būdavo tìkras spiritas – ant piršto visas dega Kp.
tikraĩ adv.; SD1178, SD362, Sut, I, LL49 visiškai; tinkamai: Tikrai viernas ir teisus R310, 415. Tikrai žinomas R421, 571. Tikrai gerai N. Netikrai mokąs darbą R211, 281. Mes jau kalbam tikraĩ žemaitiškai Pkl. Tiek aną (naujagimį) suvynios, kad vaikas tikraĩ mėlenas būs Lpl. Jau šiandie šneki tikraĩ puikiai Lkv. Dabar būčium daug gudresnė, tuokart buvau tikraĩ durna Vgr. Kap lietuviškai, tai man rodos, kad aš tikraĩ kalbu (labiausiai patinka taip kalbėti) Dv. Jis dar nebuvo tikrai užmigęs, bet tik prisnūdęs BsPI68. Mėsa dar netikrai išvirusi BsPI99. Tai tikrai pažinau, kad mano bernelis (d.) Nm. Anai jau blogai tikraĩ y[ra], ka ana tokią galvą tura Žeml. Iš proto mažne tikrai kriaustėmos Trk. Kad tikraĩ ir nežinau Žl. Kada tikrai karalius atsikvošėjo, perėjo piktumas ir parėjo in tikrą protą, tai jis tą lekojų labai daug apdovanojo BsPIII274. Regiu ižg tų žodžių tikrai dieviškų, mokslo jo tikro ir ižganančio…, jog Jis yra didžiausias, švenčiausias, geriausias ir pagirtas DP121. Jei ebrejišką tarną perki, tasai teslūžij tau šešis metus, sekmą metą teišeit tikrai valnas BB2Moz21,2. Bet jei paleisite juos (vaikus) valion, žinokite tikraĩ, jog atšips dantes jūsų ir bus didis sopulys dūšiai jūsų DP65. Bei aukštai tikrai (paraštėje pačiame) viduje tur skylė būti BB2Moz28,32. Šitaipo žemė tikrai išdžiūvo BB1Moz8,14. Pradest nū žmonės tikrai nieko netikėt DP84. Kada žodis Dievo tikrai ir čystai mokamas yra Vln21. Jie norį tikriau ištirti jo bylą SkvApD23,20. Nors ir šiame gyvenime, nei bedievis yra tikrai laimingu, nei doras tikrai nelaimingu M.Valanč. Padaryk ir altorą… ilgą ir platų, idant tikrai ketvirtinas būtų BB2Moz27,1. Aš, užvakar tavo namus blogus pravažiuodams, kad įsitėmyčiau tikraĩ, tyčioms pažiūrėjau K.Donel. Liaukitės ošti ir tikraĩ klausykit, ką mes jums pasakysim K.Donel. Mes niekumet ant jo (senio) tikrai nerūstavome Pt. Autoriui patarčiau tikrai pasimokyti savos kalbos J.Jabl. ^ Tikraĩ gražu, kai nubrauksi su ražu Tr. Tikrai geri nėr [linai], o iš piktų išbėgę, t. y. vidutiniai B613.
4. SD1195, Sut savas, pačiam priklausantis, nuosavas: Ir davė jamui (Adomui) moteriškę, teipag žmogų kitą, lygią jamui, sutvėręs ją iš tikro kaulo jo, kurią išėmė ižgi šono jo MP14. Dėkavokime Sūnui Dievo, kursai idant mumus šitą slaptę savais tikraĩs nasrais apsakytų DP262. Tie raišytojai bus paties žmogaus tikra jo širdis ir žinia, kurią savimp turi ir geriai (orig. giarey) jaučiasi, jei nusidėjo aba nenusidėjo SPI5. Idant mes kūnu ir krauju Viešpaties Jėzaus, kad mumus tikrõjęjoje savo ypatinėje paduota būtų, nebjaurėtumbimės DP265. Samdinykas, … kurio neesti avys tikros, išvysta vilką atentį ir apleidžia avis ir pabėga VlnE65. Jei aną už svetimas nuodėmes iškorojo, kaipog mūsų tikrą́sias korot netur DP192. Jūs jiemus nė vienos žemės tikros neturit duoti BBEz44,28. Temokose pirm tikrus namus valdyti 25. Šviesumas veido Viešpaties Christaus ejo ižg vidurijęjo prigimtinio ir tikrõjo šviesumo garbės dievystės Jo DP593. Užžengė… savo tikrąj galybe AK29. Tikros rankos ažurašas SD33. Tikrami ir savami atejo, o saviejai Jo nepriėmė WP1. | Kam man anksti keltis, kam man vėlai gultis, aš neturiu sa[vo] kiemelin tìkrojo bernelio (d.) Dbč.lingv. tikrinis: [Asmenų] vardas tikruoju (nomen proprium) vadinas S.Dauk. Tikríeji vardai (nomina propria) Jn.LL125,206, NdŽ prigimtas kam, susijęs kraujo giminyste: Girdėjo kalbant, kad ta motutė esanti jam netikra; kad jis turėjęs kitą motutę, kuri mirusi ir jį visai dar mažą palikusi J.Bil. Tikrõs močios neturi – močeką Klt. Aš motinos tikrõs neturėjau, tėvas buvo Ameriko[je] . Pareina girtas, nekenčia ir tikrõs motinos Bb. Netikrų tėvų vaikas I. Aš gi tikrà tėvo duktė, negi iš kelmo spirta, ne kokia mergos vaikas Č. Tikras brolis R, . Tikri broliai, vieno tėvo ir vienos momos R241, 322. Tikra sesuo R322, 432. Ta nejo į pagrabą, o tikrà sesuo Trk. Aš tau pautursiu kap tikrám tėvui Dglš. Muno tìkras brolis ubagas buvo Všv. Iš piemenystės laikų ans kaip brolis tìkrasis Ms. Tikrų̃ brolių mes vaikai Dglš. Mes su juo netikrì broliai Ktk. Tikró sesutė buvo, tai nuvažiuodžiau GrvT86. Vienas brolis tìkras, o kitas ne tos močios Skp. Jis mano tėvo seseres tikras tikras sūnus Srj. Nežanindins tą savo podukrą, ana žanins savo tìkrąją dukterį Šts. Jos tikrà tetulė Kvr. Jie mun toliau giminės – kokia te seserėčia netikrà Mžš. Ale teip buvau kaip pri tikrų̃ tėvų, tikrai buvau gerai Tl. Ta pati motina savo tikro kūdikio negalia pati auginti Trk. Až tìkrą sūnų anas geresnis Dglš. Dėdė tìkrasiai in jį neažeina Aps. Visi jau čia tikrì giminės Mrj. Iš išeina uošvužėlė kaip tikriáusia motinėlė (d.) VšR. Tu ten rasi šešurėlį kaip tikrąjį tėvužėlį LLDII83. Kai numirė motinėlė mūsų mylimiausia, tuoj pradėjo neužkęsti tėvelis tikriausias LTR(Km). Yra mano tìkras tėvelis, parodis jum, svoteliai, kelelį (d.) Šmn. O brolelis, oi tikrasai, oi nugirdė mane (d.) Grv. Tai dėkui, motule, tai dėkui, tikrute, kad mañ užauginai kaip žalią rūtelę (d.) Str. Tikrà matutė kaip žolynėlis, o netikròja – kaip erškėtėlis (d.) Brž. Oi šią naktį per naktelę gaideliai giedojo, mano tikras brolužėlis pernakt nemiegojo LTR(Vlk). Įsidėjo tą seniuką, savo tìkrą tėvą, į rogikes i išvežė į girę LKT182 (Stak). Didžiausias jo turtas buvo trys jo mylimi tikri sūnūs BsMtII27. Ragana turėjo savo tikrą dukterį VoK131. Ir kaip tikras Sūnus paklusnas, palenkęs galvą, atidavė dvasią savą ing rankas Tėvo savo DP177. Užmušusios suėdė tikruosius vaikus savus DP207. Už tai, kad jis skriaudė šeimą, savo tikrus vaikus, nubaudė likimas, atimdamas vyriausiąjį sūnų V.Bub. ^ Seniau jaunimas vienas iš vieno, kai tikri, pašoka gražiai, padainuoja gražiai Švnč.teisėtas: Tas y[ra] muno antrasis [vyras], muno tas tìkrasis y[ra] miręs, jau nebė[ra] Pkl. Netikroji pati R220, 294. Tada labai nusigando, atsiminęs ant savo antrosios pačios ir tikrosios DS74(Rs). Anam ne tikróji žmona ta y[ra] Klk. | Ta tikróji uošvėnė buvo auksas, o ne motriška Pln.
tikraĩ adv., tìkrai; SD400, Sut: Ir noriu šitą žemę tikrai (paraštėje paveldėtinai) paduoti tavo sėklai po tavim amžinai BB1Moz8,4. Nesa ar tatai ne baisus drąsumas drįst svetimas dūmas ir minėjimus sūdyt ir, kas gi tìkrai Dievo, tad sau savintis DP285. Tikrai mano kieliką gersite ir chrikštu, kuriuo eš būsiu chrikštytas, būsite jūs apchrikštyti VlnE165. Tuo būdu avys yra visos tikrai piemenų gerųjų DP208. Tavęs tas gėluo neįgils, nesgi tikrai tavo akis išvys…, kaip vėl Ponas Dievas piktiemus mokės PK79. Bursinykės sau yra romumas ir nusižeminimas, aname tikriausiai subrotintos, kuris bylojo DP612.
5. SD123,204, R, R288, , 384, I, LsB442, LL178 teisingas, atitinkantis tiesą, nemelagingas: Tikra žinė R292, 391. Mes pamatėm, kad dieduko tikrà kalba Upn. Ar tu tiki, juog tikrą čion kalbą išgirsi? A1884,17. Dukrele lelijėle, netikri tavo žodeliai KrvD110. Ne aš eisiu pas tave, ne aš duosiu rankelę: kalba mudu žmonelės netikraisiais žodeliais LB118. Išpeikėt žodį tikrą o paguldėt nodėją vyliuose MP98. Netiki pasakoms netikroms PK48. Netikras atsakas Z.Žem. Netikras R, R133, , 175. Tikrasis M. Netikrasis H174. Priimu (žartą R37) šutką per tikrą žodį 49. Netikras vardas, slapyvardė LL200. Gal antrašas netìkras, kad neatvažiavo? Smln.teisingas, deramas, toks, kokio reikėtų: Tikras kelias R108, 141. Netikras vartojimas R, . Tas žydas turbūt netikrą mierą davė Paį. Ragana atvedė jį an tikro kelio, ir tuo jis sugrįžo in savo dvarą (ps.) Brt. Iš tìkrojo kelio išeiti KI34. Jei tu vedi mane, tikru eimi keliu PG. Todėlei mes tikro kelio neturėjom ir šviesybė teisybės mumus nespindėjo VlnE150. Poną tavo Dievą apleidi, kiekas kartų Jis tave tikru nor vesti keliu BBJer2,17. Tikrasis pašaukimas remiasi tam tikrais įgimtais žmogaus gabumais . | Netikra viera R, . Netikriems dievams altorius išstatė S.Stan. Kils daug netikrų pranašų ir suvedžios daugelį SkvMt24,11. Visi tavo darbai esti tikri ir, ką tu darai, tasai esti tiesa BBDan3,27. Kolei tie notgrįš bažnyčion tikroną̃jon ir bendrystėn ištikimųjų, iki tolei niekados nei išmanys, nei apžvalgys to, ką mes aiškiai regime ir girdime DP403. Nors neturėjo tikro išsimokslinimo, bet kai kuriuos protingus žmones suriesdavo į ožio ragą . Ėjo ji netikru žingsniu, tarsi sverdinėdama J.Bil. | Akis tavo yra žvakė kūno tavo; jeigu tada akis tavo būtų tikra, visas kūnas tavo bus šviesus BtMt6,22. Ponas jam ne yškiais, alba išmanytinais, tikrais, žodžiais, bet per prilyginimą kalba BPII206. ^ Gudri kalba apgauna, tiesi – ant kelio tikro išveda KrvP(Ml).
tìkra n.: Netikra – nenormalu Db.Q651 tinkamas kam, geras, patogus: Tikrù čėsu ateiti KBI53. Dovanok, mamunėle, už mano atsikėlimą netikru laiku Žem. Be tikrõs vietos eisi šunmilžiauti J. Paskirt[ų] [gydytojas] tikràs valandas, žinotai žmogus, kada ateis Ldvn. Kaip pakliuvau jaunam berneliui, netikriausian daiktelin – kiauroj klėtelėj kiaura laškelė, dagilių patalelis (d.) Dkšt. Giedrioj dienelėj tikram vėjely brangius rūbelius džiovinsma LTR(An).taisyklingas, teisingas: Spatas – tas vokiškas žodis, jau netìkras Stl. Tai jie jau kalba tikrà kalba Kpč. Prieš naudojant kampainį reikia patirti, ar jis yra tikras . Tikroji trupmena Z.Žem. Netikroji trupmena didesnė už vienetą Z.Žem.
tikraĩ adv.; R, R288,391, , 384,526, Sut, I: Uždavinys išspręstas tikrai Z.Žem. Gerai, atleisiu, tik tikraĩ pasakyk, kur tas arklys (ps.) LKT282(Pbs). Dabar verčia mokykliškai, tikriaũ kalba Všk. Gabesnė plunksna tikriaus ir pritinkiaus aprašytų veikalus mūsų tėvynės . Ir vis tiek šypsojosi Juzukas, tikriau pasakius – šaipėsi J.Balt. Numeta kartas [čigonės], i tikraĩ numeta Bt. Tikrai sakau, nutikrinu SD1186. Ir bylojo tikrai, ir tas su juo buvo VlnE195. Tada tu be balamūtystės tikrai ir šventai prisieksi BBJer4,2. Jei piktai eš kalbėjau, tada parodyk, jog netikrai yra. Bet jei eš tikrai kalbėjau, kam mane muši? VlnE195. Kūno raupsą apčystyt, arba jog tikriaũs tarysiu, ne apčystyt, bet apčystytą mėgint, patiemus vieniemus žydiškiemus kunigamus derėjo DP203.
6. SD1120, SD245, Sut, LL142 neabejotinas, patikimas; akivaizdus: Tai čia tìkras atsitikimas, teip buvo Sb. Tas y[ra] jau tìkras tìkras atsitikimas Jdr. Nori – papasakosiu aš tikrą įvykį tokį Krt. Dar niekad mums pergalė nebuvo taip tikra kaip dabar Plšk. Tìkras reikalas, kad anksčiau šviesos vaikščiodavo Vdk. Jokių tikresnių žinių apie tai neturiu J.Jabl. Da kai kas šneka, ka i dabar neaišku, netìkros žinios tėra Kl. Daviau jam sveikam tikrosias žinias, kaip dabar tamstai, apie visas tarmes, kur ir kokios jos yra A.Baran. Kario vaidmuo Mackevičių traukia juo stipriau, juo sukilimo galimybė darosi tikresnė V.Myk-Put. Kas kartą pagautas skelbiant prasimanymą, tuo nebetikima ir tada, kada jis skelbia tikrą dalyką . Istorijai rūpi tikrì dalykai FT. Taigi pravartu šiam mūsų tautos turtui patogesnė ir tikresnė prieglauda . Ryto diena yra netikra, o ką žinai, ar sulauksi rytojaus M.Valanč. Tikrą žinią turįs R176, 233. Ar ne pagal tūleropus Šventojo rašto liudijimus šitoks didysis atpuolimas tikrasis ženklas pirm sūdnos dienos yra LC1878,8. Pamatę jau tikrąsias žymes vagių ir latrų, ir tiesos piemenų įveizdėkimės vėl tikrumo DP247. Kėlimas iž numirusių yra tikriáusias ženklas, jog nuodėmė, mirimas, arba giltinė… ir pragaras yra nuog Christaus pergalėti DP197. Užu daiktą tikriausią drūtinti PK79. Čia jau turime dvi tikríeji žymi tikro kėlimo Jo iž numirusių DP195. Nes nėr nė vienos žymės tikrèsnės žmogaus gyvo kaip ėst DP195. Nesa rodžia mumus tatai tikraĩs ir šviesiais ženklais DP17. Nesa eš už tikru turiu, jog nei smertis…, nei macės nei sančiosios, nei būsiančiosios, nei aukštybės, nei gilybės… galės mus atskirti nuog meilės Dievo VlnE164. Paskui tai nieko tikrèsnio, tiektai rūstumas Viešpaties smarkus ir paskandinimas amžinas DP99. Kiek čia tìkro, nežinia PnmA. Ak, moč, moč, kalbame, svajojame, dėstome, o tikro nieko! A.Vien.
tìkra n.: Pilotas, turėdamas tatai kaip už tikra, jog teip didžio latro Barabošiaus niekad žydai ant nekalto Jėzaus prakelt neturėjo, norėjo, idant tuo būdu išliuosuotų Christų DP168. Tai buvo nesuprantama, bet neginčijamai tikra J.Gruš. tikraĩ adv. I; R176, 233, MT108: Christuso pigiaus ir tikriaũs nei vienas nepažįsta kaip ižg prajovų ir darbų Jo DP19. Prisiega turi būt apie daiktą teisų, kuris nebūtų falšyvas ir apie kurį gerai ir tikraĩ būtų žinoma DK78. Motin, tu tai tikriaũ žinai Snt.tikraĩ adv. Sch146,208, Rtr, NdŽ, tìkrai DP44, Sch140,157, Dsn, Sn; SD1120, Q140, LL310 iš tiesų, be abejonės (vartojama kaip modalinis žodis teigimui ar neigimui sustiprinti): Aš tikrų tikraĩ toks esu Krt. Tikraĩ baugu buvo klausyt Sch13l. Anas tikraĩ širdies ligą turėjo Ant. Kaukai tikraĩ tikraĩ buvo Šts. Jei reikėjo gimt, žinok, kad tikraĩ ir mirsi Ūd. Jau prižadėjau mušti, nu ta jau tuokart mušau tikraĩ Vkš. Nesijuokit, mes tìkrai skęstam Nm. To darbo tikraĩ ligi kaklo – mėsa tai da nesūdyta Jrb. Jeigu jum reikt, kaip mes seniau dirbom, tai jūs visos išbėgtumėt iš namų dabar, tikraĩ nebūtumėt Kp. Rankos šaltos mun, mirštu žemėn, i gan, gal būčio tikraĩ i sudegusi Trk. Kaip aš atminu, tikraĩ ans valgyti neturėjo ko Lk. Pri jaunimo buvo tikraĩ ka linksmiau Yl. Kaip anie šaudės, aš tikraĩ mačiau Vgr. Aš sunkiai tikraĩ nedirbau, gerą vyrą gavau Šts. Aš jei sudėtau savo divonus, kiek aš jų išpardaviau ir suaudžiau, tikraĩ mašinoj nelįst Srj. Kas prie miškais gerais, prie vietom, tai tikraĩ paims medaus šiemet Ant. Tìkrai bus buvę poras šimtų aktarų Smln. Lyja tikraĩ kaip už pinigus (labai lyja) Sug. Tai tikraĩ aš girdėjau, savo ausim girdėjau Skrb. Antrasis sakės eisiąs ir tikraĩ karaliaus dukterį gausiąs Jrk43. Tikraĩ buvom sveikesni, su klumpiais dėvėjom Lk. Vieta lyg svetima, bet pirkaitė tikrai jo V.Krėv. Mačiau jįjį ledais tikraĩ žiemą vaikščiojant basą PnmŽ. Nu ir išlindo baidyklė, nu jau tas buvo tikraĩ, ka išlindo Tl. Nežinantis vogt tìkrai neatėjo Mžš. O sako, kitą kartą baidyklių buvo, a tikraĩ? Als. Pasakysiu, ka tikraĩ, ka te buvo bažnyčia už ežero Č. Kaip ans ilgai buvo, mas pri ano tikraĩ ka priaugę, pripratę Rdn. Žinai, kurs pradės, tas gaus, tas jau gaus, tikraĩ ka gaus Kl. Raupsas ant kūno jau tikrai labai piktas daiktas Kel1856,133. Jis tikrai tas pranašas, kurs turi ateiti į pasaulį SkvJn6,14. Bet jei pirštu Dievo ištremiu velinus, tad tikraĩ atėjo ant jūsų karalystė Dievo DP117. Viešpatis Christus ne pačiump vienump mokytiniump, nei kokiop mažumop žmonių bylojo, bet tikraĩ tuo metu, kad didžiausia minia Jop suvaikščiojos DP103. Rasi tikrai tiesą sant, jog tokia neapykanta nusidavė BB5Moz17,4.vartojamas kaip priduriamasis žodis: Senovė[je] apie velnius ka pripasakos, ka bijosam, tikraĩ Akm. Ką čia mynioji tas kvietkas, tikrai! Šts. Anys tai matis, tikraĩ Km. Neturiu duonos, tikraĩ Rk. Ir aš, kai buvau bagota, tai ir obuolių duodavau, nekytri aš baisiai, o va tikraĩ tikraĩ Rk. Nebgal bedatūrėti, teip noriu miego, ka tikraĩ Als.
7. ppr. emph. faktiškas: Tìkras tai turbūt Kupleriškių [kaimo pavadinimas] Plv. Tiek daug karvių buvo [kolūkio fermoje], ir visas tikrù vardu vadyk Srj. Sakyk po tikrà pavarde, nesuprastų niekas Ln. Vilkaloką pašaukus tikru jo žmogišku vardu, vilkalokas vėl žmogum atvirsta . Jau buvo kai kas kiteip, jau ne ta tikróji senovė Rsn. Nu tame tikramę́jė[je] pronte, tai jau liūdnus vaizdas Skd. Tas tikràsis vagis: – Netikiu, ka tu būtum vagis (ps.) Ar. Da rasi, berneli, ir sugrįši, tikrõsios krygelės neišvysi JD1173. Nu kaip įejo tas tìkrasis ponas į trobą, tie i parsigando Lk. Tada bobutė paduoma tìkrą vaikutį LzŽ. Tìkrasai vaikelis tuoj čėsu padėtas an lovos LzŽ. Ta yra ta tikróji princesė, kurią karalius norėjo, kad jūs suieškotumėt MitII31. Bet nepatropijo atdaryti tikrosias duris į lauką, atdarė duris į trobą BsPII5(Kl). Paaiškėjo tikroji kliūtis . Reik skaitlių pasakyti, kurs visu artimiausis ir visu padabniausis yra į tikrąjį skaitlių griekų P. Faktiškas paruoštos detalės matmuo vadinamas tikruoju matmeniu . Ji dar norėtų kažką pasakyti. Bet jai užpuola kalba tikra to žodžio prasme I.Simon. Dažnai žmogus dangstosi žodžiais, bet judesys apnuogina tikruosius jausmus . Užsispyrimas ir besaikis įkarštis ginče – pats tikrasis kvailumo požymis . Davė mumus… pamokslą ižganytojas mūsų, idant mes, kad mes apie kieno gamtas bylome, tikruoju vardu žmogų įspėtumbime, paminėtumbime DP271. | Tikroji (realioji) ir manomoji šaknis Z.Žem. Tikràsis horizontas FzŽ108. Tikrasis polinkis GTŽ. Tikrasis dydis PolŽ40. Tikróji vertė FzŽ387. Tikróji paklaida FzŽ212. Tikróji talpa FzŽ343. Tikrasis laikas SkŽ32. Tikràsis greitis FzŽ104.
tikraĩ adv.: Prie vokiečių nieko neturėjai žinoti, kas į pasaulį tikraĩ dedas Plšk. Būna tokių sapnų, jog jauti, ka ne tikraĩ gyveni, bet sapnuoji Skrb.ppr. emph. pagrindinis, svarbiausias: O anie, tie žydai (Užgavėnių kaukės), yra aštuoni, o ta tas vienas tìkrasis tas žydas Jdr. Vienas iš svotų vadindavos tikràsiai svotas, o iš pamergių – tikrója pamergė Ps. Buvo pomergė su tikrù brolaičiu Šd. Tikroji diena dar neatėjo . Čia bus pats gerasis, pats tikrasis šautuvas J.Jabl. Jis (man N) pats tikrasis 385. ^ Pats tìkrasis – į puodelį šikti (sakoma tam, kas teigia galįs viską padaryti) End.emph. išrinktasis (apie jaunikį ar nuotaką): Matai, turėsi kavalierių, nu ką gali žinoti – i būs tìkrasis Trk. Teip šneka, o ka atsiras tìkrasis, be[ne] patiks End. O kad tikrasis tos panos jos, tei tiltas į aukštą kils ir visos kvietkos žydės gražiai DS127(Šmk). ^ Tas neves, kitas nemes, o tikràsis nematys Klm.
8. R310, 415, NdŽ teisingas, doras, sąžiningas, pasitikimas: Kad Petras sakė, teip ir buvo, anas žmogus tìkras Trgn. Moma buvo tikrà, ne melagė Dglš. Jau tikrèsnio žmogaus Eržvilke nėra Erž. Labai buvo gi anas gi tìkras kunigas, neimdavo pinigų nei nieko, pakavoja dykai Rk. Manai, ka ne krikščionis, tai netìkras žmogus Gs. Aš esu tìkras žmogus i nieko nebijau Vdk. O kad yr mokyto[ja]s šioks toks tìkras, ta viskas už karto eina tvarko[je] End. Dabar anie munęs i klausa: – O tu esi tìkras žmogus? Als. Svietas buvo labiau nuoširdus, draugiškas ir tikras, sutartis dirbdavo be rašto, ant žodžio M.Katk. | Dievas amžinas ir tikras PK34. | prk.: Didelius pinigus žmonės ima ne už tikrą darbą P.Vaičiūn.nuoširdus, neapsimestinis: Tikras noras . Netikra malonybė SD106. Rauda senis tikromis ašaromis Pt. Mažųjų pasaulis labai geras, nepaprastai tikras, atviras sp.
tìkra n.: Jei jis dabar prabiltų anais žodžiais kaip prieš vestuves, tai atrodytų kažkaip netikra, paveidmainiauta I.Simon.ištikimas: Mylėjau jį ir myliu. Visados jam tikra buvau J.Bil. Tikras meilėje OsG146. Dovydas išsilaikė viernas ir tikras BB1Mak2,57. Tikramp kaip ir paklydusiamp (adesyvas) MP139.
9. NdŽ tinkamas, tinkantis: Tam darbui jis tikras 410. Tie ir kiti argumentai niekam netikri DP50. Trokšta ir prašo tų žemės, o neg dangujęjų, o niekam netikrų̃ daiktų DP222. Nuog jų imsite… raudonus šilkus, žoles, mostims tikras (tinkančias) ir geram rūkymui BB2Moz25,3-6. Nebuvo trobesio, mokslinyčiai tikro, vaikai turėjo vaikščioti raštavoti į špitolę M.Valanč. Ar nebūt ir keras koks tam reikalui tìkras? K.Donel.atitinkamas: Antifoną kožna šventė tur savo tikrą 499. Bažnyčiai… žino tą svietą tikru čėsu santį sutvertą ir tikru čėsu paliausiantį MT235. Dabokiatėsi…, idant… tą kūdikį katechizmo mokslop… vadintumbit ir vestumbit, kaip tiektai jis savo tikrus metus prieaugs 124. Nes angelas tikru čėsu nužengdavo ing sodželką ir pajudindavo vandenį NTJn5,4. O atduost algą tikrą pagal darbą kožno PK66. 10. NdŽ įsitikinęs: Aš iš ryto buvau tikrà, ka šiandie nurausim visus linus Skrb. Buvau tikras žūsiąs . Aš nesu tikras. Aš niekuo nesu tikras ir viskuo abejoju V.Bub. Ar tenai nerasi, kaip turi būt tikras ižganymo savo MP101. | Dangus yra tai vieta amžino ir tikriausio palaiminimo brš. 11. dešinysis: Po tam imk taukus avino, uodegą… ir tuodu insčiu (įsčiu) su taukais ant jų, ir tikrąjį petį BB2Moz29,22. Bei kada tatai būsi padaręs, tada ant tavo tikru šonu turėsi atsigulti BBEz4, 6. Ir ant inkščio dešinės jų, ir ant didžio piršto jų tikros kojos BB2Moz29,20. Hoitmanas Bakchidas buvo ant tikros šalies BB1Mak9,12.
◊ ant tìkro; ant tikrõs; ant tikrų̃jų tikrai, iš tikrųjų: Pirma jaunikis tik vienas atsilankydavo, o tik paskui su piršliu ant tikrõs atvažiavo Gs. Ant tìkro ateis, kad sako Jnš. Ka reik an tikrõs, i nebė[ra] vyro Užv. Kaip an tìkro – i susuka [vaikiai] snukius, neema Krš. Jei an tikrų̃jų, tai sutardavo vestuves Rsn.
į tikrúosius namùs išeĩti mirti: Sena aš jau, greit išeĩsiu į tikrúosius namùs Grš.
iš tìkro K, Rtr, ; L, Ser; iš tìkra; N; iš tikrų̃; iš tikrų̃jų iš tiesų, tikrai: Ar iš tikrųjų taip buvo? J.Jabl. Kad jy apiserga, tai nesuprasi – iš tìkro a štukom Mžš. O kas ana iš tikrų̃jų yr, sunku pasakyti Krt. Ar iš tìkro sakai? Ds. Iš tìkro, kur jis būtų nuėjęs? Vrb. Pataisys kelį iš tìkro Slnt. Ar iš tikro važiuoja? J.Jabl. Sakyk iš tikrų̃jų Ds. Iš tikrų̃jų jis labai apsileidęs Vrb. Iš tikrų̃jų nežinau Rm. Ar iš tikrųjų taip buvo? J.Jabl. Iš tikrų̃jų imant, ir jie negudrūs J.Jabl. Šnekėk iš tikrųjų J.Jabl. Turite jais naudoties iš tikrųjų J.Jabl. A muno palydovas miegta teip, ka jau iš tikrų̃ Žd. Petrai, ar tu iš tikro manęs išsižadi? DS178(Rs). I vėl tuokart mūčijo mumis iš tìkro, valgyti prastai dikčiai davė End. Ką čia jau, mama… iš tikrųjų! J.Paukš.
iš (nuo) tikrõs širdiẽs (krūtìnės)
1. nuoširdžiai: Ne vienas iž tikrõs širdies su jais nedžiaugtųs DP464. Jiem, durniam, juokai, o ji iš tikrõs širdiẽs šneka Plv. Jau aš tai kalbu iš tikrõs krūtìnės Klvr. Tikėk, šneka nu tikrõs širdiẽs Krš. Iš tikrõs širdiẽs dar trečią pridedu dešrą K.Donel. Verkė seselė iš tikrõs širdẽlės, pagailėjo žaliųjų rūtelių JV478.
2. nuoširdus: Jos malda taip iš tikros širdies J.Paukš.
netìkras pìnigas apie ką nepatikimą: Tas senis iš dvaro labai jau netikras pinigas atrodo J.Avyž. Tai netikras pinigas, kunigaikšti! . netikrų̃ galų̃ reĩkia (kam) apie kaprizingą, nežinantį, ko pats nori: Perdykęs vaikiščias, jau netikrų̃ galų̃ jam reĩk: lenda i lenda kap i užmačia LKT200(Plv). pagal̃ (per) tìkrą iš tiesų: Pagal̃ tìkrą teip i buvo Smln. Ka par tìkrą i aš nežinau Kal. Kaip šita kvietka lietuviškai vadinama, tai per tikrą nežinau Kel1856,63.
tikrà šìrdžia nuoširdžiai: Nedaro to tikra širdžia, idant ko ant ižganymo dūšios išmoktų, bet tiektai drin būdo DP166.
už tìkro iš tiesų, iš tikrųjų.
už tìkrą pìnigą priim̃ti patikėti: Nerimtai buvo pasiūlyta, bet Keršis priėmė už tikrą pinigą J.Avyž.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • tikras pasitikėjimas savimi — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pasitikėjimas realiai suvokiant savo parengtumą, galimybes ir vertinant varžovus, aplinką ir kt.; jausmas, kad sportininkas turi patirti sėkmę darydamas tai, ką gali, kam pasirengęs. Tokie… …   Sporto terminų žodynas

  • tikras — ti̇̀kras, tikrà bdv. Tikríeji karõliai (ne dirbti̇̀niai) …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • beveik tikras laikas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Laikas, susijęs su informacijos perdavimo uždelsimu persiunčiant duomenis elektroniniu būdu. Suprantama, kad vėluojama ne dėl rimtų priežasčių. atitikmenys: angl. near real time pranc. temps quasi réel; temps… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • tam tikras — tam ti̇̀kras, tam tikrà įv. Tam tikrà pinigų̃ sumà skirtà lãbdarai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • tam tikras — 1 tam tìkras, à pron. indef. (4) nustatytas, bet konkrečiai nepasakomas: Gavo tam tikrą sumą pinigų DŽ1. Siekinys yra tam tikrų ketvirtosios linksniuotės daiktavardžių galininkas J.Jabl. Šie trūkumai tam tikru mastu pakenkė kai kurių eilėraščių …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tam tikras — 2 tam tìkras, à adj. (4) Ms, Skrb; R28, MŽ37 specialiai kokiam reikalui skirtas, pritaikytas: Jo koja buvo storai apmuturiuota ir tam tikrais prietaisais iškelta aukščiau už lovos galą K.Saj. Nueisi pri bažnyčios, ten suoliukas tam tìkras yra …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • optimal self-confidence — tikras pasitikėjimas savimi statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pasitikėjimas realiai suvokiant savo parengtumą, galimybes ir vertinant varžovus, aplinką ir kt.; jausmas, kad sportininkas turi patirti sėkmę darydamas tai, ką gali …   Sporto terminų žodynas

  • sicheres Selbstvertrauen — tikras pasitikėjimas savimi statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pasitikėjimas realiai suvokiant savo parengtumą, galimybes ir vertinant varžovus, aplinką ir kt.; jausmas, kad sportininkas turi patirti sėkmę darydamas tai, ką gali …   Sporto terminų žodynas

  • верная самонадеянность — tikras pasitikėjimas savimi statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pasitikėjimas realiai suvokiant savo parengtumą, galimybes ir vertinant varžovus, aplinką ir kt.; jausmas, kad sportininkas turi patirti sėkmę darydamas tai, ką gali …   Sporto terminų žodynas

  • tikrumas — tikrùmas sm. (2) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, PolŽ163; MŽ, N, M 1. → tikras 1: Tradicinėje logikoje skiriami tokie sprendiniai: būtini, galimi ir tikrumo rš. Tikrinti yra teigti arba patirti dalyko tikrùmą FT. ║ Kepėjas pasakė, kad pinigo netikrumas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”